_

Hoe lang is de WOZ-waarde geldig?

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken voor de belastingheffing door het Rijk, gemeenten en waterschappen. Sabewa Zeeland verricht sinds 1 januari 2013 de taxaties en verzamelt de relevante gegevens voor de deelnemende gemeenten. De waardegegevens gebruiken we ook voor de aanslag gebouwd van het waterschap en we verstrekken ze aan de Belastingdienst.

 

De drie partijen gebruiken dezelfde taxaties en dezelfde gegevens voor de heffing van de belastingen waarvoor de waarde in het economische verkeer van onroerende zaken de heffingsgrondslag is.

Belastingplichtingen krijgen van ons een aanslag/beschikking, waarop de waarde van hun onroerende zaak staat vermeld. Dit is een zorgvuldig, onder toezicht van de Waarderingskamer, vastgestelde waarde. De belastingplichtige ziet dezelfde waarde op verschillende aanslagbiljetten of gebruikt deze direct als uitgangspunt bij het invullen van zijn aangiftebiljet voor de Inkomstenbelasting.

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor de erfbelasting (successierecht) en schenkbelasting bij woningen en voor de controle van onroerendgoedtransacties om zodoende fraude te voorkomen. De Wet WOZ brengt geen veranderingen aan in de belastingplicht, in de hoogte of de wijze van vaststelling van de tarieven of in de wijze van betaling van de belastingen.

 

Een WOZ-tijdvak is de periode waarin een vastgestelde WOZ-waarde geldt voor de berekening van de onroerendezaakbelastingen. Het tijdvak loopt van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016. Voor dit tijdvak ontvangt u een nieuwe WOZ-beschikking waarin de waarde op de peildatum is vastgesteld. De peildatum is 1 januari 2015. De WOZ-waarde staat voor het hele jaar en verandert niet mee met de prijzen op de huizenmarkt. Deze veranderingen zijn pas van invloed op de WOZ-waarde van het volgende tijdvak in 2017.