_

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken voor de belastingheffing door het Rijk, gemeenten en waterschappen. Sabewa Zeeland verricht sinds 1 januari 2013 de taxaties en verzamelt de relevante gegevens voor de deelnemende gemeenten. De waardegegevens gebruiken we ook voor de aanslag gebouwd van het waterschap en we verstrekken ze aan de Belastingdienst.

 

De drie partijen gebruiken dezelfde taxaties en dezelfde gegevens voor de heffing van de belastingen waarvoor de waarde in het economische verkeer van onroerende zaken de heffingsgrondslag is.

Belastingplichtingen krijgen van ons een aanslag/beschikking, waarop de waarde van hun onroerende zaak staat vermeld. Dit is een zorgvuldig, onder toezicht van de Waarderingskamer, vastgestelde waarde. De belastingplichtige ziet dezelfde waarde op verschillende aanslagbiljetten of gebruikt deze direct als uitgangspunt bij het invullen van zijn aangiftebiljet voor de Inkomstenbelasting.

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor de erfbelasting (successierecht) en schenkbelasting bij woningen en voor de controle van onroerendgoedtransacties om zodoende fraude te voorkomen. De Wet WOZ brengt geen veranderingen aan in de belastingplicht, in de hoogte of de wijze van vaststelling van de tarieven of in de wijze van betaling van de belastingen.

 

Uw gemeente stelt de WOZ-waarde vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. Het is niet nodig dat de gemeente elke woning bezoekt. Een bezoek aan 1 of een aantal vergelijkbare woningen per straat is voldoende. Het gaat dan om woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht of in een steekproef zijn geselecteerd. Door vergelijking via een computermodel bepaalt de gemeente de waardering van de overige woningen. De gemeente kijkt hierbij naar verschillen in bijvoorbeeld vierkante meters vloeroppervlakte of de inhoud van de woning. Bij de waardering van de woning kijkt de gemeente niet naar de hypotheek die u heeft. De gemeente houdt ook geen rekening met bijvoorbeeld huur of erfpacht.