_

Wat is de beslistermijn van Sabewa Zeeland op een bezwaar?

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken voor de belastingheffing door het Rijk, gemeenten en waterschappen. Sabewa Zeeland verricht sinds 1 januari 2013 de taxaties en verzamelt de relevante gegevens voor de deelnemende gemeenten. De waardegegevens gebruiken we ook voor de aanslag gebouwd van het waterschap en we verstrekken ze aan de Belastingdienst.

 

De drie partijen gebruiken dezelfde taxaties en dezelfde gegevens voor de heffing van de belastingen waarvoor de waarde in het economische verkeer van onroerende zaken de heffingsgrondslag is.

Belastingplichtingen krijgen van ons een aanslag/beschikking, waarop de waarde van hun onroerende zaak staat vermeld. Dit is een zorgvuldig, onder toezicht van de Waarderingskamer, vastgestelde waarde. De belastingplichtige ziet dezelfde waarde op verschillende aanslagbiljetten of gebruikt deze direct als uitgangspunt bij het invullen van zijn aangiftebiljet voor de Inkomstenbelasting.

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor de erfbelasting (successierecht) en schenkbelasting bij woningen en voor de controle van onroerendgoedtransacties om zodoende fraude te voorkomen. De Wet WOZ brengt geen veranderingen aan in de belastingplicht, in de hoogte of de wijze van vaststelling van de tarieven of in de wijze van betaling van de belastingen.

 

Sabewa Zeeland moet een beslissing nemen in het kalenderjaar waarin u het bezwaarschrift heeft ingediend. Deze beslistermijn is een uitzondering op de termijn van 6 weken die normaal geldt voor beslissingen van bestuursorganen. Heeft u uw bezwaarschrift ingediend in de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan geldt de termijn van 6 weken wel. Sabewa Zeeland heeft dan na het einde van de bezwaartermijn 6 weken de tijd om te beslissen. Ook kan Sabewa Zeeland de termijn in dit geval met maximaal 6 weken verlengen.