_

Wie ontvangt een WOZ-beschikking?

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken voor de belastingheffing door het Rijk, gemeenten en waterschappen. Sabewa Zeeland verricht sinds 1 januari 2013 de taxaties en verzamelt de relevante gegevens voor de deelnemende gemeenten. De waardegegevens gebruiken we ook voor de aanslag gebouwd van het waterschap en we verstrekken ze aan de Belastingdienst.

 

De drie partijen gebruiken dezelfde taxaties en dezelfde gegevens voor de heffing van de belastingen waarvoor de waarde in het economische verkeer van onroerende zaken de heffingsgrondslag is.

Belastingplichtingen krijgen van ons een aanslag/beschikking, waarop de waarde van hun onroerende zaak staat vermeld. Dit is een zorgvuldig, onder toezicht van de Waarderingskamer, vastgestelde waarde. De belastingplichtige ziet dezelfde waarde op verschillende aanslagbiljetten of gebruikt deze direct als uitgangspunt bij het invullen van zijn aangiftebiljet voor de Inkomstenbelasting.

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor de erfbelasting (successierecht) en schenkbelasting bij woningen en voor de controle van onroerendgoedtransacties om zodoende fraude te voorkomen. De Wet WOZ brengt geen veranderingen aan in de belastingplicht, in de hoogte of de wijze van vaststelling van de tarieven of in de wijze van betaling van de belastingen.

 

Elke belanghebbende die een aanslag OZB krijgt, ontvangt automatisch een WOZ-beschikking. Als u een WOZ-beschikking ontvangt, betekent dit niet automatisch dat u ook belastingplichtig bent. Andersom geldt ook. Als u geen WOZ-beschikking ontvangt, kunt u toch belastingplichtig zijn.

Bijvoorbeeld als u na het begin van het tijdvak eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak. U ontvangt niet automatisch een WOZ-beschikking. Want die is dan al verstuurd naar de persoon die eigenaar was op 1 januari van dat belastingjaar. Toch is sprake van belastingplicht gedurende de rest van het tijdvak. Een object kan ook in het bezit zijn van meerdere eigenaren. Wij richten de WOZ-beschikking aan één van deze eigenaren, zoals door het kadaster aangewezen. Een andere eigenaar moet de bijtelling van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting aangeven. De belanghebbende die geen waardebeschikking ontvangt, kan hierom schriftelijk verzoeken bij de heffingsambtenaar. Wie de beschikking ontvangt, kan bezwaar maken.