_

Ik ben het oneens met de aanmaning

Wanneer u het niet eens bent de ontvangen aanmaning moet u binnen 6 weken na dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De stelling dat u de aanmaning niet heeft ontvangen, is geen grond voor bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Invorderingsambtenaar van Sabewa Zeeland, Postbus 1155, 4530 GD Terneuzen.

Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

  • naam en adres
  • datum
  • aanslagbiljetnummer
  • de gronden van uw bezwaar