Privacyverklaring

Sabewa Zeeland vindt het belangrijk om de privacy van bezoekers van onze website te waarborgen. Sabewa Zeeland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Hieronder beschrijven wij welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Sabewa Zeeland?

Sabewa Zeeland ontvangt gegevens van u als u deze aan ons verstrekt door gebruik te maken van de contactformulieren op onze website. Via deze contactformulieren kunt u o.a. bezwaar maken tegen het aanslagbiljet, een hond aan- of afmelden, een machtiging voor automatische incasso afgeven/stoppen/wijzigen, een klacht indienen, een adreswijziging voor bedrijven doorgeven of kwijtschelding aanvragen. Via de contactformulieren verstrekt u de volgende persoonsgegevens aan ons:

-      Burgerservicenummer

-      Geslacht

-      Voorletter(s)

-      Tussenvoegsel(s)

-      Achternaam

-      Adresgegevens

-      Telefoonnummer

-      Emailadres

-      Geboortedatum

 

Voor welk doel en op welke basis gebruiken we uw gegevens?

De gegevens die we van u ontvangen via de contactformulieren op onze website gebruiken we om uw bezwaar, klacht, verzoek of aanvraag conform onze wettelijke verplichting en publiekrechtelijke taak in behandeling te kunnen nemen en u hierover schriftelijk, telefonisch of via e-mail te kunnen informeren.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Sabewa Zeeland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld. Sabewa Zeeland houdt zich daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Worden uw gegevens gedeeld met derden?

Sabewa Zeeland verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die in opdracht van Sabewa Zeeland uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Daarmee wordt de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd. Sabewa Zeeland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Zijn mijn gegevens veilig?

Sabewa Zeeland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons Informatiebeveiligingsbeleid.

  

Wat zijn uw rechten?

Omdat uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u volgens de wet - onder bepaalde voorwaarden - de volgende rechten:

-     Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die Sabewa Zeeland van u verwerkt in te zien;

-     Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die Sabewa Zeeland van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen;

-     Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;

-     Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan;

-     Recht op beperking van de verwerking: het recht om Sabewa Zeeland te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;

-     Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen; en

-     Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

 

Let op: bovenstaande rechten kunt u niet altijd uitoefenen. Zo kunt u ons niet vragen persoonsgegevens te wissen die wij wettelijk vast moeten leggen. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. Sabewa Zeeland zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken reageren. Vervolgens kunt u Sabewa Zeeland verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Sabewa Zeeland in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen dient u zich te identificeren.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw apparaat (computer, tablet of mobiel) wordt opgeslagen wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt. Sabewa Zeeland gebruikt alleen zogenaamde functionele cookies. Hiermee verzamelen wij anonieme informatie, die wij gebruiken om inzicht te krijgen in hoe u onze website gebruikt. Met behulp van een analyseprogramma wordt gemeten welke pagina’s bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoeken plaatsvinden en hoe lang bezoekers op onze website blijven. Het doel hiervan is om onze website te verbeteren en uw gebruikersgemak te vergroten. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Meer informatie

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@sabewazeeland.nl.

 

De contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) zijn: Bas Bekenkamp, info@sabewazeeland.nl

 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de klachtencoördinator via 088-9995805 of via het klachtenformulier op onze website. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.