Verplicht:

1) Inkomen

 • Een kopie van de uitkerings- of loonspecificatie over de maand waarin het verzoek om kwijtschelding wordt ingediend of de maand ervoor;
 • Bij een wisselend of een wekelijks inkomen dient een kopie van de specificaties mee te worden gestuurd over een periode van drie maanden. Op grond hiervan wordt er een gemiddeld inkomen berekend;
 • Als u bijzondere bijstand ontvangt, is er een kopie nodig van uw specificatie over het lopende belastingjaar (bijvoorbeeld individuele Inkomenstoeslag, Fonds Cultuur Sport en Onderwijs of een andere minimaregeling);
 • Als u een Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten ontvangt of een andere minimaregeling dan voegt u een specificatie van deze regeling(en) bij.

2) Vermogen

 • Kopieën van alle bankafschriften van alle betaal-, spaar-, leefgeld- en beheerrekeningen over de maand waarin u het verzoek tot kwijtschelding indient of de maand ervoor. Het moet gaan om een complete maand/ alle volgnummers waarbij ook saldo en de af-en bijschrijvingen zichtbaar zijn.

3) Ziektekosten

 • Een kopie van uw polis waarop de hoogte van uw premie staat.

 4) Gegevens partner en aantal medebewoners 21 jaar of ouder 

 • Naam en voorletters, geboortedatum en BSN partner;
 • Aantal medebewoners 21 jaar of ouder.

 

   

  Indien van toepassing:

  1) Voertuig(en) 

  • Een kopie van het kentekenbewijs deel 1 en deel 2 / kentekencard van auto, aanhanger, caravan, bedrijfsauto of motorfiets;
  • Als de auto onmisbaar is in verband met uw gezondheid of voor uw werk, dan verzoeken wij u om een verklaring van een arts, uw werkgever of een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart te verstrekken.

  2) Eigen woning 

  • Hypotheekschuld op moment dat u de aanvraag tot kwijtschelding indient;
  • De afkoopwaarde van uw levens- of beleggingsverzekering op 31 december van het voorgaande jaar.

  3) Huurwoning 

  • Een kopie van de huurspecificatie op het moment dat u het verzoek tot kwijtschelding indient.

  4) Studiefinanciering (van uzelf en medebewoners)

  • Een kopie van de toekenningsbeschikking DUO met daarop de onderwijsinstelling en eventuele leningen.

  5) Belastingteruggave (mede i.v.m. gemaakte specifieke zorgkosten)

  • Uw definitieve aanslag over 2021 of 2020;
  • Kopie aangifte 2021 waaruit gemaakte zorgkosten blijken.

  6) Toeslagen belastingdienst 

  • Beschikking huurtoeslag 2022;
  • Beschikking zorgtoeslag 2022;
  • Beschikking kindgebonden budget 2022;
  • Beschikking kinderopvangtoeslag 2022 inclusief de nota's over 2 maanden.

  7) Onderneming 

  • Een kopie van uw toekenningsbesluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz).