Sabewa Zeeland vindt het belangrijk om de privacy van burgers, de belastingplichtigen, en de bezoekers van onze website te waarborgen. Sabewa Zeeland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. 

Sabewa Zeeland wil persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier verwerken, conform wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leest u hoe Sabewa Zeeland omgaat met uw persoonsgegevens. Hieronder beschrijven wij welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Deze verklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken:

 1. Wat zijn persoonsgegevens?
 2. Waarvoor verwerkt Sabewa Zeeland uw persoonsgegevens?
 3. Welke persoonsgegevens verwerkt Sabewa Zeeland?
 4. Hoe verwerkt Sabewa Zeeland uw persoonsgegevens?
 5. Wanneer worden uw gegevens gedeeld?
 6. Wat zijn uw rechten?

Sabewa Zeeland kan deze privacyverklaring herzien. Als er belangrijke zaken veranderen in de manier waarop Sabewa Zeeland uw gegevens verwerkt, zal Sabewa Zeeland u eerst informeren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over een natuurlijk persoon gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is, door ons, of door een ander. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een woonadres, telefoonnummer, e-mailadres of IP-adres, etc.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet.

Waarvoor verwerkt Sabewa Zeeland uw persoonsgegevens?

Sabewa Zeeland is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten en het Waterschap Scheldestromen in in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Hierbij verzorgt Sabewa Zeeland de heffing en invordering van de waterschapsbelasting voor waterschap Scheldestromen en de gemeentelijke belastingen van acht Zeeuwse gemeenten, te weten: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen. Daarbij heeft Sabewa Zeeland de volgende taken overgedragen gekregen:

 1. het heffen en innen van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen,
 2. het behandelen van de bezwaar- en beroepschriften die u kunt indienen tegen de belastingaanslagen,
 3. het behandelen van een verzoek voor kwijtschelding en de afwikkeling hiervan, en
 4. uitvoeren van de taken en werkzaamheden in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)

Ook ontvangt Sabewa Zeeland persoonsgegevens van u als u deze aan ons verstrekt door gebruik te maken van de contactformulieren op onze website. Via deze contactformulieren kunt u onder andere:

 1. bezwaar maken tegen het aanslagbiljet,
 2. een hond aan- of afmelden,
 3. een machtiging voor automatische incasso afgeven/stoppen/wijzigen,
 4. een klacht indienen,
 5. een adreswijziging voor bedrijven doorgeven, of
 6. kwijtschelding aanvragen

Welke persoonsgegevens verwerkt Sabewa Zeeland?

Sabewa Zeeland verwerkt voor het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen en publiekrechtelijke taken van u verschillende persoonsgegevens. Deze ontvangen wij direct van u of van andere organisaties en bedrijven die daartoe op basis van de wet verplicht zijn die gegevens aan Sabewa Zeeland te verstrekken. Daarnaast ontvangen wij via de contactformulieren op onze website gegevens van u om te gebruiken om uw bezwaar, klacht, verzoek of aanvraag conform onze wettelijke verplichting en publiekrechtelijke taak in behandeling te kunnen nemen en u hierover schriftelijk, telefonisch of via e-mail te kunnen informeren. Dit betreft in ieder geval de volgende gegevens: 

 1. Burgerservicenummer
 2. KvK-nummer (indien relevant)
 3. Geslacht
 4. Voorletter(s)
 5. Tussenvoegsel(s)
 6. Achternaam
 7. Adresgegevens
 8. Telefoonnummer
 9. Emailadres
 10. Geboortedatum

  Afhankelijk van de soort belastingen verwerken wij verder de volgende gegevens:

 1. Bankrekeningnummer/IBAN;
 2. Kadastrale nummer;
 3. Waterverbruik;
 4. Financiële gegevens;
 5. Soort eigendomsrecht;
 6. Burgerlijke staat;
 7. Samenstelling gezin;
 8. Contactgegevens erven (bij overlijden van belastingplichtige)

Hoe verwerkt Sabewa Zeeland uw persoonsgegevens?

Voor het uitvoeren van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken ontvangt Sabewa Zeeland naast de gegevens die u aan ons verstrekt ook gegevens van andere organisaties en bedrijven. Denk hierbij aan de leveranciers van drinkwater en afvoeren van rioolwater, organisaties in de toeristische sector in verband met toeristenbelasting, of de informatie van afvalverwerkers die namens een gemeente vuilcontainers bij u ophalen mocht daar per container voor moeten worden betaald. Voor het opleggen van de aanslag wordt gebruik gemaakt van de Basisregistratie Personen. Andere bronnen die wij voor het heffen van bepaalde belastingen verder moeten raadplegen, zijn: 

 1. Basisregistratie Kadaster (BRK);
 2. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);
 3. Basisregistratie Handelsregister (NHR);
 4. Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken(WOZ);
 5. Basisregistratie Voertuigen (BRV);
 6. Inlichtingenbureau.

Maatregelen

Sabewa Zeeland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons Informatiebeveiligingsbeleid.

Bewaartermijnen

Sabewa Zeeland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld. Sabewa Zeeland houdt zich daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen. Voor het verwerken van gegevens over belastingen en belastingplichtigen moet Sabewa Zeeland dit volgens de belastingwetgeving 7 jaar bewaren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sabewa Zeeland maakt in een bepaalde situatie gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Dit wil zeggen dat een besluit wordt genomen zonder menselijke tussenkomst. Dit gebeurt slechts bij beoordelingen van kwijtscheldingsaanvragen. De burger dient vooraf toestemming te geven om meegenomen te worden in de automatische toetsing van de kwijtschelding.

Worden uw gegevens gedeeld met derden?

Sabewa Zeeland verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo worden de gegevens met de desbetreffende gemeenten en waterschap van wie die persoonsgegevens worden verkregen, gedeeld in het kader van de vervulling van de wettelijke taak. In dat kader of omdat Sabewa Zeeland moet voldoen aan wettelijke verplichtingen worden ook gegevens verstrekt aan accountants, notarissen, wettelijke vertegenwoordigers, bewindvoerders of curatoren.

Met organisaties die in opdracht van Sabewa Zeeland uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Daarmee wordt de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd. Sabewa Zeeland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat zijn uw rechten?

Omdat uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u volgens de wet – onder bepaalde voorwaarden – de volgende rechten:

 1. Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die Sabewa Zeeland van u verwerkt in te zien;
 2. Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die Sabewa Zeeland van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen;
 3. Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 4. Recht op beperking van de verwerking: het recht om Sabewa Zeeland te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
 5. Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen;
 6. Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

Let op: bovenstaande rechten kunt u niet altijd uitoefenen. Zo kunt u ons niet vragen persoonsgegevens te wissen die wij wettelijk vast moeten leggen. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. Sabewa Zeeland zal op dit verzoek in ieder geval binnen 30 dagen reageren. Vervolgens kunt u Sabewa Zeeland verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Sabewa Zeeland in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen dient u zich te identificeren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw apparaat (computer, tablet of mobiel) wordt opgeslagen wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt. Sabewa Zeeland gebruikt alleen zogenaamde functionele cookies. Hiermee verzamelen wij anonieme informatie, die wij gebruiken om inzicht te krijgen in hoe u onze website gebruikt. Met behulp van een analyseprogramma wordt gemeten welke pagina’s bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoeken plaatsvinden en hoe lang bezoekers op onze website blijven. De statistieken worden dus niet gebruikt om individueel gedrag van bezoekers in kaart te brengen. Het doel hiervan is om onze website te verbeteren en uw gebruikersgemak te vergroten. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@sabewazeeland.nl. Wij kunnen u, indien gewenst, in contact brengen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de klachtencoördinator via 088- 9995800 of via het klachtenformulier op onze website. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.