Per 1 januari 2023 heeft Sabewa Zeeland de procedure automatische kwijtschelding vooraf aangepast.

Toets automatische kwijtschelding vooraf
 

Huishoudens met een inkomen en vermogen onder een bepaalde norm kunnen recht hebben op  kwijtschelding van gemeentelijke-en/of waterschapsbelasting. Vaak komen deze huishoudens hiervoor meerdere jaren achter elkaar in aanmerking. Stichting Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten en waterschappen bij de automatische kwijtscheldingstoets vooraf. Hierbij wordt getoetst of het inkomen en vermogen van de burger (en diens eventuele partner) onder de inkomens- en vermogensnorm blijft. Hierbij wordt ook gekeken naar voertuigbezit. Vervolgens wordt er per huishouden gerapporteerd of er een belemmering is en zo ja, wat de aard is van de belemmering.

Wat als er een (of meerdere) belemmering(en) is/zijn geconstateerd?
 

Vanaf 1 januari 2023 hoeven burgers waarbij een belemmering is geconstateerd niet meer een volledige verzoek met daarbij alle benodigde documenten aan te vragen. Burgers bij wie een of meerdere belemmering(en) is/zijn geconstateerd, ontvangen voordat zij de aanslag ontvangen een brief met een verzoek om informatie, gericht op de belemmering(en) in kwestie. In deze brief staat uitgelegd welke documenten de burger dient aan te tonen om alsnog voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Deze documenten kunnen verzonden worden in een speciaal daarvoor bestemd formulier op onze website. Heeft u deze brief ontvangen en wenst u documenten aan te leveren, klik dan op deze link, dan komt u direct bij het juiste formulier.


Hoelang heb ik de tijd om de gevraagde documenten aan te leveren?
 

Nadat u de betreffende brief heeft ontvangen, heeft u 14 dagen de tijd om de aan te tonen documenten via het formulier bij ons aan te leveren.
 

Geen belemmering
 

Indien er geen belemmering is geconstateerd, ontvangt de burger, net zoals voorgaande jaren, een nul-aanslag.