Per 1 januari 2023 is onze leidraad Invordering gewijzigd. Deze kunt u hier(externe link) terugvinden.

De belangrijkste wijzigingen voor u als burger zijn:

1. Geen uitstel van betaling meer bij bezwaar en beroep tegen de aanslag

Als u op of na 1 januari 2023 een bezwaar indient tegen het aanslagbiljet of de WOZ-waarde, krijgt u geen uitstel van betaling meer. Blijkt na de afhandeling van het bezwaar dat u teveel heeft betaald dan verrekenen wij dit met de nog openstaande bedragen of betalen het teveel betaalde bedrag aan u terug.

2. Standpunt onderbouwen beslagvrije voet

Indien u van mening bent dat een door Sabewa Zeeland verrichte berekening voor de beslagvrije voet onjuist is, wordt u in de gelegenheid gesteld aanvullende stukken te sturen ter onderbouwing van uw standpunt. Als u geen gebruik maakt van deze gelegenheid, dan zal Sabewa Zeeland uitgaan van de juistheid van de eerder verrichte berekening voor de beslagvrije voet.