U betaalt belasting om het afvalwater vanuit uw bedrijfsruimte weer schoon te maken. Het gaat bijvoorbeeld om gebruikt water dat door de gootsteen, via afvoerputten en via de wc verdwijnt. Dit water komt bij een zuiveringsinstallatie van het waterschap Scheldestromen terecht. Met deze belastinginkomsten betaalt het waterschap deze kosten.

Voor wie?

Gebruikers van een gebouw of een terrein, welke geen woning is.
Indien u bent aangesloten op het riool, dan betaalt u zuiveringsheffing. Als u op het oppervlaktewater loost betaalt u verontreinigingsheffing.

 • Bedrijfsverzamelgebouw:
  Als meerdere bedrijven gebruik maken van één bedrijfsruimte en de voorzieningen delen, is er sprake van een bedrijfsverzamelgebouw. In de meeste gevallen krijgt de eigenaar of de verhuurder van het pand de aanslag.
 • Bedrijfsruimte in een woning:
  Als u een bedrijfsruimte (met lozingspunt) heeft in een eigen woning, krijgt u zowel een aanslag zuiverings-/verontreinigingsheffing woningen als een aanslag zuiverings-/verontreinigingsheffing bedrijfsruimte. Is er geen water (wastafel/gootsteen) in deze bedrijfsruimte, hoeft u geen zuiverings-/verontreinigingsheffing bedrijfsruimte te betalen.
  U krijgt dan alleen een aanslag zuiverings-/verontreinigingsheffing woningen.
 • Kamerverhuur:
  Wanneer een pand wordt gebruikt voor kamerverhuur, waarbij de bewoners gebruik maken van gedeelde sanitaire voorzieningen, is er geen sprake meer van een zelfstandige woonruimte. In plaats daarvan wordt het pand aangemerkt als een bedrijfsruimte en ontvangt de eigenaar of de verhuurder van het pand de aanslag.
 • Glastuinbouwbedrijven:
  Tuinkassen waarbinnen, onder een permante opstand van glas of kunststof, het telen van gewassen plaatsvindt, worden in de heffing betrokken op basis van 3 vervuilingseenheden per hectare permanente opstand.
 • Recreatiewoningen:
  Voor recreatiewoningen geldt een speciale wettelijke regeling. Recreatiewoningen zijn in het beginsel woonruimten. De wet maakt echter een uitzondering voor recreatiewoningen die zich bevinden op een voor verblijfsrecreatie bestemd terrein dat als zodanig wordt geëxploiteerd (vakantiepark met voorzieningen als een receptie, restaurant, zwembad). Deze recreatiewoningen worden als bedrijfsruimte aangemerkt. Het gehele vakantiepark met alle daarop bevindende recreatiewoningen wordt aangemerkt als één bedrijfsruimte. De exploitant van het vakantiepark ontvangt dan de aanslag.

Hoe berekenen wij deze belasting?

Hoeveel zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing u betaalt, hangt af van de hoeveelheid en de vervuiling van het water dat u loost. Om te bepalen hoeveel water u loost, kijken we naar hoeveel water u gebruikt. Het principe is: de vervuiler betaalt. De hoeveelheid ingenomen water krijgen wij aangeleverd van de waterleverancier. In de tabel afvalwatercoëfficiënten staat per bedrijfssoort hoe vuil het water is.

Dus de hoeveelheid ingenomen water maal de afvalwatercoëfficiënt geeft het aantal vervuilingseenheden weer. Het aantal vervuilingseenheden maal het tarief is het bedrag dat u moet betalen.
Loost u uitsluitend huishoudelijk afvalwater en is het waterverbruik minder dan 218m3, dan ontvangt u een aanslag van 1 vervuilingseenheid of 3 vervuilingseenheden.

Ingenomen water

Aantal vervuilingseenheden

Minder dan 44m3

1

Vanaf 44m3 tot 218m3

3

Vanaf 218m3

5 of meer

Ik heb geen bedrijf maar ik krijg toch een aanslag?

Alles wat geen woning is, is een bedrijfsruimte. Deze ruimte hoeft niet bedrijfsmatig gebruikt te worden. Dit betekent dat u ook voor een ruimte die u privé gebruikt (bijvoorbeeld een hobbyschuur/paardenstal) een aanslag kunt krijgen.

Hoe geef ik een bedrijfsverhuizing door?

Verhuizingen krijgen wij niet automatisch door van de Kamer van Koophandel (KvK).
U kunt de verhuizing doorgeven via onze website.

Mijn bedrijf is gestopt, hoe geef ik dit door?

Als de aanslag al is opgelegd, kunt u via onze website bezwaar maken.

 • Bedrijven loggen in bij Mijn Sabewa via Bedrijven (eHerkenning).
  Kies voor: Bezwaar maken tegen aanslagbiljet;
 • Personen loggen in bij Mijn Sabewa via Particulieren (DigiD).
  Kies voor: Indienen bezwaarschrift.

  Voeg bij uw bezwaarschrift een kopie van de uitschrijving bij de KvK of een kopie van het beëindigen van het huurcontract.
  Is uw bedrijf in de loop van het jaar gestopt en heeft u een aanslag voor 1 vervuilingseenheid ontvangen, dan kunt u geen ontheffing krijgen omdat 1 vervuilingseenheid de minimale aanslag zuiverings-/verontreinigingsheffing is.

Het pand wordt als bedrijf en als woning gebruikt en voor de woning heb ik al een aanslag ontvangen. Word ik nu dubbel aangeslagen?

Indien er sprake is van een éénpersoonshuishouden wordt er 44m3 of indien er sprake is van een meerpersoonshuishouden wordt er 132m3 afgetrokken van de hoeveelheid water welke men heeft verbruikt. Over het restant wordt er dan een aanslag bedrijfsruimte opgelegd. Dit geldt alleen als er een gemeenschappelijke watermeter is, voor zowel de woon- als de bedrijfsruimte.

Ik heb een lekkage gehad

Indien u een lekkage heeft gehad waardoor uw waterverbruik hoger was dan normaal, dient u dit aannemelijk te maken. Dit kan door bijvoorbeeld het overleggen van een factuur van de reparatiewerkzaamheden.

Ik heb een eenmanszaak. Waarom staat de aanslag niet op de naam van de zaak?

Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm zonder rechtspersoonlijkheid waarbij één persoon in alle opzichten rechtstreeks verantwoordelijk is voor de onderneming. Een eenmanszaak wordt dus gezien als een natuurlijk persoon met een onderneming. De aanslag wordt daarom opgelegd aan de eigenaar van de onderneming.

Waarom ontvang ik een voorlopige aanslag?

De voorlopige aanslag wordt geraamd op basis van de aanslag van een voorgaand jaar. Als men nog niet eerder een aanslag heeft gehad voor een bepaald adres, dan wordt er een schatting gemaakt van het aantal vervuilingseenheden.

Een voorlopige aanslag dient altijd te worden gevolgd door een definitieve aanslag. De definitieve aanslag wordt opgelegd na afloop van het belastingjaar en is gebaseerd op de werkelijke vervuilingswaarde. Het waterverbruik van het waterleidingsbedrijf wordt gebruikt om de werkelijke vervuilingswaarde te berekenen. Voor het desbetreffende belastingjaar wordt het waterverbruik gehanteerd waarvan de periode het grootste aandeel heeft in het belastingjaar. Is de periode meer of minder dan een jaar, wordt het waterverbruik herleid tot precies een jaar.
 

Digitaal aangifte doen

U krijgt van ons een uitnodigingsbrief voor het doen van aangifte.
Aangifte doet u via www.sabewazeeland.nl/Mijn Sabewa/Bedrijven (NL)/Aangiftebiljet
bedrijven. U beantwoordt eerst een aantal vragen en daarna kunt u inloggen met eHerkenning of
DigiD. Vervolgens kunt u het biljet invullen.

Voor het invullen van het aangiftebiljet, dient u in te loggen met eHerkenning. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Ga voor meer informatie naar www.eherkenning.nl(externe link) . U heeft voor het invullen van het aangiftebiljet een inlogmiddel nodig van minimaal niveau 2+. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dan de papieren versie van het aangiftebiljet aan. Vermeld daarbij het aangiftenummer en het lozingsobject nummer en geef aan of u dit biljet per post of per e-mail wilt ontvangen. Bent u ZZP’er of heeft u een eenmanszaak, dan bieden wij u de mogelijkheid in te loggen met DigiD.