Wat is WOZ?

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is de waardering van onroerende zaken voor de belastingheffing. De waarde gebruiken we ook voor de aanslag gebouwd van het waterschap en we verstrekken deze aan de Belastingdienst.
Zij gebruiken dezelfde WOZ-waarde en dezelfde gegevens voor hun belastingen waarvoor de WOZ-waarde de grondslag is.
U krijgt van ons een aanslag met de waarde van uw onroerende zaak. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor de erfbelasting (successierecht) en schenkbelasting bij woningen.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?

Lees alles hierover in ons verantwoordingsdocument. Hierin wordt uitgebreid uitgelegd hoe de WOZ waarde tot stand komt.

Hoe wordt de hoogte van de aanslag bepaald?

De waarde van uw pand op 1 januari van het voorgaande jaar bepaalt de hoogte van de OZB. Die waarde noemen we de WOZ-waarde. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De OZB bestaat uit een vast percentage van de WOZ-waarde. Als u de WOZ-waarde met het tarief OZB-eigendom of OZB-gebruik vermenigvuldigt, is de uitkomst het bedrag dat u aan OZB betaalt.

 

 

Wat is de waardepeildatum?

Het uitgangspunt is dat de WOZ-waarde gelijk moet zijn aan de marktwaarde op de datum waarop we de waarde peilen. Dit moment is de ‘waardepeildatum’. De WOZ-waarde voor belastingjaar 2024 heeft als waardepeildatum 1 januari 2023. De waardepeildatum is landelijk en ligt altijd een jaar voor het belastingjaar. 

Voor de taxatie van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn op of rond de waardepeildatum. Dit betekent dat voor het bepalen van de WOZ-waarde niet gekeken wordt naar de waarde van het object op 1 januari van het huidige belastingjaar, maar naar het waardeniveau van een jaar eerder.

Wat is de toestandspeildatum?

In de meeste gevallen zijn de toestandspeildatum en de waardepeildatum dezelfde datum. Wanneer is dit niet hetzelfde? Als er grote veranderingen zijn geweest. Bijvoorbeeld als de woning wordt gebouwd, verbouwd of gesloopt. Sabewa Zeeland kijkt dan niet naar de situatie op de waardepeildatum, maar naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Dit noemen we de toestandspeildatum. De waardepeildatum blijft wel hetzelfde.

Voorbeeld: U bouwt een nieuwe woning

De bouw begint op 1 februari 2023 en op 1 november 2023 is de woning klaar. Op de waardepeildatum (1 januari 2023) bestond de woning dus nog niet. Maar op de toestandspeildatum (1 januari 2024) is de woning klaar. Sabewa Zeeland kijkt dan naar de situatie op 1 januari 2024 (toestandspeildatum). Daarna bepaalt Sabewa Zeeland wat de woning waard zou zijn geweest op 1 januari 2023 (waardepeildatum).

 

Wat is het tijdvak?

Het tijdvak is het jaar waarin de WOZ-waarde geldt. Het tijdvak is altijd van 1 januari tot 1 januari.  

Wat is een WOZ-beschikking?


De WOZ-beschikking is een document waarin staat wat de WOZ-waarde van uw onroerende zaak is. U krijgt elk jaar een WOZ-beschikking als u eigenaar en/of huurder bent. U krijgt ook een aanslagbiljet voor de belastingen van de gemeente en het waterschap. Vaak is dit hetzelfde document. De WOZ-beschikking is dan een aparte regel op dit aanslagbiljet.

Waarom ontvangen huurders ook een WOZ-beschikking?


Huurders krijgen een beschikking omdat de WOZ-waarde voor 25% meetelt in de maximale huur bij sociale woningbouw.

Waardebepaling appartementen

De taxateur van Sabewa Zeeland bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde van ieder appartement. Dit doet hij op basis van marktgegevens die betrekking hebben op de verkoop van appartementen en woningen. Omdat bij het verwerken van deze marktgegevens de taxateur al zorgt voor een adequate correctie voor het aandeel in de reserve van de VVE, is er geen correctie meer nodig bij de WOZ-waarde van de getaxeerde appartementen.

WOZ-waarde woningen inzien?


U kunt de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland inzien via https://www.wozwaardeloket.nl(externe link) .

Niet eens met de WOZ-waarde?

Het taxatieverslag van uw woning kunt u opvragen via MijnSabewa. Via onze WOZ calculator op www.sabewazeeland.woz-calculator.nl(externe link) kunt u berekenen hoeveel een aanpassing in uw WOZ waarde oplevert.

Bent u het niet eens met de WOZ waarde van uw woning, neem dan eerst contact met ons op. We willen net als u dat het klopt. U kunt ons mailen op taxateurs@sabewazeeland.nl. Als u aangeeft dat de gegevens met betrekking tot uw woning niet kloppen, beoordeelt de taxateur de waarde opnieuw. Wanneer blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde, passen we deze aan.

Komen we er samen niet uit?  Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet kosteloos een bezwaarschrift indienen. Dien uw bezwaarschrift in via Mijn Sabewa of mail naar bezwaren@sabewazeeland.nl onder vermelding van uw aanslagnummer.