Wat is WOZ?

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is de waardering van onroerende zaken voor de belastingheffing. De waarde gebruiken we ook voor de aanslag gebouwd van het waterschap en we verstrekken deze aan de Belastingdienst.
Zij gebruiken dezelfde WOZ-waarde en dezelfde gegevens voor hun belastingen waarvoor de WOZ-waarde de grondslag is.
U krijgt van ons een aanslag met de waarde van uw onroerende zaak. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor de erfbelasting (successierecht) en schenkbelasting bij woningen.

Hoe wordt de hoogte van de aanslag bepaald?

De waarde van uw pand op 1 januari van het voorgaande jaar bepaalt de hoogte van de OZB. Die waarde noemen we de WOZ-waarde. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De OZB bestaat uit een vast percentage van de WOZ-waarde. Als u de WOZ-waarde met het tarief OZB-eigendom of OZB-gebruik vermenigvuldigt, is de uitkomst het bedrag dat u aan OZB betaalt.

 

 

Wat is de waardepeildatum?

De WOZ-waarde voor belastingjaar 2023 heeft als waardepeildatum 1 januari 2022. De waardepeildatum is landelijk en ligt altijd een jaar voor het belastingjaar. Dit betekent dat voor het bepalen van de WOZ-waarde gekeken wordt naar de toestand van het object op 1 januari van het belastingjaar, maar naar het waardeniveau van een jaar eerder.

Over de waardepeildatum

Voor de taxatie van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn op of rond de waardepeildatum.

Wat is de toestandspeildatum?

In de meeste gevallen zijn de toestandspeildatum en de waardepeildatum dezelfde datum. Als u echter in het jaar na de waardepeildatum uw woning heeft verbouwd (of uw woning nieuw gebouwd is), kijken wij naar de eigenschappen van de woning (de toestand) op de toestandspeildatum. De toestandspeildatum is dan 1 januari van het belastingjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld.

Over de toestandsdatum

Wanneer de bouw van de woning start op 1 februari 2022, wordt de waarde van deze woning voor belastingjaar 2023 bepaald naar de toestand ( percentage) waarin het object zich bevindt op 1 januari 2023 (op 1 januari 2022 bestond deze woning nog helemaal niet). De waarde wordt echter gebaseerd op verkoopcijfers gerealiseerd op of rond de waardepeildatum 1 januari 2022 of op de bouwkosten en de grondwaarde.

 

Wat is het tijdvak?

Het tijdvak is het jaar waarin de WOZ-waarde geldt. Het tijdvak is altijd van 1 januari tot 1 januari.  

Wat is een WOZ-beschikking?


De WOZ-beschikking is een document waarin staat wat de WOZ-waarde van uw onroerende zaak is. U krijgt elk jaar een WOZ-beschikking als u eigenaar en/of huurder bent. U krijgt ook een aanslagbiljet voor de belastingen van de gemeente en het waterschap. Vaak is dit hetzelfde document. De WOZ-beschikking is dan een aparte regel op dit aanslagbiljet.

Waarom ontvangen huurders ook een WOZ-beschikking?


Huurders krijgen een beschikking omdat de WOZ-waarde voor 25% meetelt in de maximale huur bij sociale woningbouw.

Waardebepaling appartementen

De taxateur van Sabewa Zeeland bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde van ieder appartement. Dit doet hij op basis van marktgegevens die betrekking hebben op de verkoop van appartementen en woningen. Omdat bij het verwerken van deze marktgegevens de taxateur al zorgt voor een adequate correctie voor het aandeel in de reserve van de VVE, is er geen correctie meer nodig bij de WOZ-waarde van de getaxeerde appartementen.

Niet eens met de WOZ-taxatie?


Neem dan eerst contact met ons op. We willen net als u dat het klopt. U kunt ons mailen op taxateurs@sabewazeeland.nl

Als u er niet uitkomt en u van mening bent dat Sabewa Zeeland een fout heeft gemaakt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de WOZ beschikking een bezwaarschrift indienen. Dien uw bezwaarschrift in via Mijn Sabewa of stuur het schriftelijk naar Sabewa Zeeland t.a.v. de heffingsambtenaar, postbus 1155, 4530 GD Terneuzen.

WOZ-waarde woningen inzien?


U kunt de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland inzien via https://www.wozwaardeloket.nl(externe link) .