Met ingang van 1 januari 2023 mogen gemeenten en waterschappen het bedrag aan financiële middelen dat niet wordt meegeteld bij de berekening van het vermogen voor kwijtschelding op een hoger bedrag vaststellen. Bovenop de door de VNG vastgestelde vermogensnorm hebben alle deelnemende gemeenten en het waterschap gekozen voor de volgende verhogingen:

- maximaal € 2.000,00 bovenop het totale vermogen van belastingschuldige en echtgenoot/samenwonende partner;

- 75% van het maximale bedrag van € 2.000,00 voor een alleenstaande;

- 90% van het maximale bedrag van € 2.000,00 voor een alleenstaande ouder.

Per 1 januari 2023 is onze leidraad Kwijtschelding gewijzigd. Deze kunt u hier(externe link) terugvinden.

De belangrijkste wijzigingen voor u als burger zijn:

1. Tussenstap toetsing automatische kwijtschelding vooraf

Indien bij de toetsing voor automatische kwijtschelding belemmeringen worden geconstateerd door Stichting Inlichtingenbureau, leiden deze niet meer automatisch tot een afwijzing van het verzoek om kwijtschelding vooraf. Sabewa Zeeland stelt u eerst in de gelegenheid om de benodigde gegevens aan te leveren. Vervolgens zal Sabewa Zeeland de aangeleverde gegevens zelf beoordelen. Dit kan leiden tot een toekenning, gedeeltelijke toekenning of afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek.

2. Geen uitstel van betaling meer mogelijk bij een klacht over kwijtschelding

Als uw klacht in behandeling is bij de klachtencoördinator van Sabewa Zeeland of de Ombudsman verlenen wij geen uitstel van betaling. De procedures bij de Ombudsman nemen vaak veel tijd in beslag.  Ondertussen loopt het aanslagproces door en lopen de kosten voor u als burger op. Dit is niet wenselijk.

3. Uitstel van betaling schriftelijk verzoeken bij betalingsregeling

Bij lopende betalingsregelingen wordt de betaling bij het indienen van een aanvraag kwijtschelding of in geval van een administratief beroepschrift kwijtschelding op dit moment niet automatisch uitgesteld. Wel kunt u bij een lopende betalingsregeling hier schriftelijk om verzoeken. Dit kan per e-mail of brief. De e-mail kan gestuurd worden naar innen@sabewazeeland.nl. De brief kan gestuurd worden naar Sabewa Zeeland, Postbus 1155 (4530GD) Terneuzen.

4. Motorvoertuig

De bepaling over de aanschaf van een motorvoertuig door derden is verwijderd. De aanschaf door derden, ongeacht de waarde van de auto, wordt niet meer rechtstreeks uitgezonderd van vermogen. Wel blijft dit mogelijk als de auto is aangeschaft door de Gemeentelijke Sociale Dienst of het Uitvoeringsinstituut. Ook blijft dit mogelijk als de ontvanger aannemelijk kan maken dat het motorvoertuig onmisbaar is voor de uitoefening van het beroep of door invaliditeit of ziekte. 

5. Kwijtschelding van belastingen voor ondernemers

Of u als ondernemer in aanmerking komt voor kwijtschelding van uw privé-belastingschulden, kunt u vinden in de verordeningen kwijtschelding van de betreffende gemeenten en het waterschap. Deze staan vermeld op hun website. Daarnaast is het nu, onder voorwaarden, mogelijk om kwijtschelding te verlenen bij een saneringsakkoord.

Landelijke wijzigingen in normbedragen

Motorvoertuig

Het aanmerken van een motorvoertuig als vermogensbestanddeel was voor 1 januari 2023 € 2269,00 of meer. Dit normbedrag is per 1 januari 2023 verhoogd naar € 3.350,00.

Inboedel

Het normbedrag van € 2.269,-- voor de inboedel komt te vervallen. De inboedel wordt voor de kwijtschelding dus niet meer als bezitting meegenomen. 

Personen die voor 1 januari 1935 zijn geboren

Het bedrag aan financiële middelen wat niet tot de bezittingen wordt gerekend voor personen die voor 1 januari 1935 zijn geboren, wordt opgehoogd van € 2.269,-- per persoon naar € 3.350,-- per persoon*. 

* Let op: deze extra vrijstelling komt bovenop de verruimde vermogensnorm zoals bovenaan dit nieuwsbericht is vermeld.