Hoe werkt de kwijtscheldingsprocedure?


Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of lager en heeft u geen spaargeld? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen op onze website. Als u uw kwijtscheldingsverzoek heeft ingeleverd, krijgt u een ontvangstbevestiging dat wij uw verzoek ontvangen hebben. U kunt binnen zes maanden een uitspraak van ons verwachten. Als wij nog meer documenten van u nodig hebben, zullen wij u eenmalig een brief sturen waarin wij vragen om deze documenten. U heeft dan twee weken de tijd deze documenten naar ons te mailen of op te sturen.

Zodra uw kwijtscheldingsverzoek is ingediend, wordt de automatische incasso uitgezet door Sabewa Zeeland. Als u zelf een betalingsregeling heeft afgesproken met Sabewa Zeeland, dient u dit zelf door te geven aan Sabewa Zeeland. Meer informatie kunt u vinden in onze Leidraad Kwijtschelding. (externe link)Heeft u nog vragen over kwijtschelding? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer 088-9995800 of mailen naar kwijtschelding@sabewazeeland.nl.

Als u uw kwijtscheldingsverzoek heeft ingeleverd, kunt u binnen zes maanden een uitspraak van ons verwachten. Als u het niet eens bent met deze uitspraak, kunt u hiertegen binnen tien dagen in beroep gaan. Meer informatie hierover kunt u hier lezen. Is uw kwijtscheldingsverzoek (gedeeltelijk) afgewezen en is het bedrag dat u nog moet betalen voor u te groot om in één keer te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling afspreken. U kunt daarvoor mailen naar kwijtschelding@sabewazeeland.nl of bellen naar telefoonnummer 088-9995800.

Wie kan kwijtschelding aanvragen?


Niet iedereen kan kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding kan aangevraagd worden door alle burgers voor hun privébelastingen. Voor eigenaarslasten (onroerendezaakbelasting, watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd) wordt nooit kwijtschelding gegeven. Daarnaast beslist elke gemeente en het waterschap zelf over voor welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Dit kan dus per gemeente verschillend zijn. In de Leidraad Kwijtschelding(externe link) staat voor welke belastingsoorten u in uw gemeente kwijtschelding kunt krijgen. Voor forensenbelasting en toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding gegeven.

ZZP’ers


Ook ZZP’ers kunnen kwijtschelding van de privébelastingen aanvragen, met uitzondering van onroerendezaakbelasting eigenaar, watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd, extra afvalcontainer/grof huishoudelijk afval en hondenbelasting. Alleen belastingen die geen verband houden met de uitoefening van uw beroep of bedrijf kunnen worden kwijtgescholden. Dit betekent dat belastingen met een gemengd karakter (deels privé en deels zakelijk) nooit kunnen worden kwijtgescholden. Voorbeeld: wanneer u als ZZP’er vanuit uw woning een bedrijf of beroep uitoefent, dan zijn de belastingaanslagen onroerendezaakbelasting (eigenaar) en rioolheffing (eigenaar) geen zuivere privébelasting. 

Studenten


Als de verhuurder de gemeentelijke belastingen op een andere manier in rekening brengt, bijvoorbeeld via de huur, kun je geen kwijtschelding aanvragen. Heb je als student een aanslag op jouw naam gekregen, dan kun je wel kwijtschelding aanvragen. Hierbij telt studiefinanciering mee als inkomen. Inkomsten uit bijbaantjes tellen ook mee als inkomsten. De ouderbijdrage telt niet mee.

Hoe en wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen en welke documenten heb ik hiervoor nodig?


Hoe


U kunt kwijtschelding aanvragen door in te loggen op Mijn Sabewa met uw DigiD. Als u zelf de kwijtschelding niet digitaal aan kunt vragen, u heeft geen DigiD of u wilt hier graag hulp bij hebben, dan kan een formulierenbrigade in uw gemeente u helpen. Klik op deze link om te kijken wie u in uw gemeente kan helpen.

Wanneer


Een aanvraag kwijtschelding kan gedaan worden tot maximaal drie belastingjaren nadat u de belastingaanslag heeft gekregen. De peildatum voor het bepalen van uw inkomen en vermogen, is de datum waarop u de kwijtschelding aanvraagt. Wij raden u aan om de aanvraag kwijtschelding zo snel mogelijk in te dienen. Als u al betaald heeft, kunt u geen kwijtschelding meer aanvragen, behalve als het nog geen drie maanden geleden is dat u betaald heeft.

Wat heb ik nodig


Als u kwijtschelding aanvraagt, moet u gelijk verschillende documenten meesturen. Klik hier om te kijken welke documenten u naar ons moet sturen.

Hoe wordt mijn kwijtscheldingsverzoek beoordeeld?


Niet iedereen heeft recht op kwijtschelding. Er zijn veel wetten en regels die bepalen wanneer iemand recht heeft op kwijtschelding. Deze zijn opgenomen in verschillende wetten en in onze Leidraad Kwijtschelding.(externe link) Kort gezegd wordt bij het beoordelen of u recht heeft op kwijtschelding gekeken naar uw inkomen, uw vermogen en het bezit van voertuigen met kenteken (bijv. auto of motor). Dit wordt hieronder kort uitgelegd. Voor meer informatie hierover kunt u kijken in onze Leidraad Kwijtschelding.

Inkomen


Eerst wordt gekeken naar uw inkomen. Dit is uw salaris, uitkering, pensioen, alimentatie, studiefinanciering, inkomsten uit onderneming of overige inkomsten.

Een uitkering op grond van de minimaregelingen (Tegemoetkoming Chronisch Zieken en gehandicapten, individuele inkomenstoeslag, koopkrachttegemoetkoming) wordt buiten beschouwing gelaten. Om hier aanspraak op te maken, dient een specificatie van deze minimaregelingen overlegd te worden. Overige uitkeringen over vergoedingen achteraf worden niet in mindering gebracht op een eventueel aanwezig saldo, omdat vergoedingen achteraf volgen op reeds door belastingschuldige gemaakte kosten. 

Voor uw inkomen gelden landelijke normen. Deze worden elk half jaar vastgesteld door wetgever en gepubliceerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). U kunt deze normen hier vinden. Welke norm voor u van toepassing is, hangt af van uw situatie. Ook wordt de norm aangepast als u kostendelers in huis heeft. Kostendelers zijn mensen die bij u in huis wonen (bijv. kinderen) die 21 jaar of ouder zijn, niet studeren en geen huur betalen.

Om te kijken of u onder het normbedrag uitkomt, halen we van uw inkomen verschillende kosten af. Dit zijn onder andere een deel van de huur, een deel van de zorgpremie, een deel van de kosten kinderopvang en een deel van de kosten voor het levensonderhoud van uw kinderen. Als u een schuld aan de Rijksbelastingdienst aflost, halen we het bedrag dat u per maand aflost ook van uw inkomen af. Als het inkomen wat daarna overblijft onder de norm is, dan kan het zijn dat u uw aanslag niet hoeft te betalen. We kijken daarna ook nog naar het geld dat u op de bank heeft staan en of u een auto of ander voertuig met kenteken heeft.

Energietoeslag

De energietoeslag is een extra vergoeding voor de energiekosten in 2022. Heeft u energietoeslag ontvangen? Dan houden wij hier rekening mee wanneer u kwijtschelding aanvraagt

Het bedrag van €800,- rekenen wij niet als inkomen of vermogen. Ook niet als het bedrag nu nog op uw rekening staat. Dit betekent dat dit bedrag niet meetelt als u kwijtschelding van de gemeente- of waterschapsbelasting wilt aanvragen.

Vermogen


Voor uw vermogen kijken we naar het geld dat op uw bankrekeningen staat. Het geld van al uw bankrekeningen (lopende rekeningen en spaarrekeningen) wordt bij elkaar opgeteld. Ook hier zijn er normbedragen die wij van het bedrag op uw bankrekeningen afhalen. Het bedrag aan vermogen dat dan overblijft, is uw beschikbare vermogen. Als dit beschikbare vermogen hoger is dan uw belastingaanslag, krijgt u geen kwijtschelding. Als dit beschikbare vermogen kleiner of gedeeltelijk hoger is dan uw belastingaanslag en er is geen sprake van andere afwijsgronden, dan krijgt u gehele of gedeeltelijke kwijtschelding.

Bij vermogen kijken we ook of u een eigen huis heeft. Als u een eigen huis heeft waar overwaarde op zit, heeft u meestal geen recht op kwijtschelding. Naast geld op uw bankrekening en een huis, wordt bij vermogen ook gekeken naar bijvoorbeeld aandelen, een caravan of een boot.

Auto of voertuig


Ook kijken we of u een auto of een ander voertuig met kenteken op uw naam heeft staan. Als deze auto of dit voertuig meer dan € 2.269,00 waard is, heeft u geen recht op kwijtschelding. Dit is anders als u de auto om medische redenen nodig heeft. U kunt dan een verklaring van een arts bij ons inleveren of een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart, als u deze heeft. Als u uw auto of voertuig nodig heeft voor uw werk, dan kunt u een werkgeversverklaring bij ons inleveren. Wij gaan dan bekijken of u toch recht heeft op kwijtschelding.

Leidraad Kwijtschelding


Hier (externe link)vindt u de Leidraad Kwijtschelding die nu van toepassing is.