Wat doet u als u de belastingen niet kunt betalen?

Als uw inkomen te laag is om de belastingen te betalen dan kunt u ons vragen of u de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen niet hoeft te betalen. Wij kijken dan niet alleen naar uw inkomen en uitgaven, maar ook naar het saldo van uw rekeningen en de waarde van uw bezittingen zoals bijvoorbeeld een auto of koopwoning. Als u niet hoeft te betalen, noemen we dat ‘kwijtschelding’.

Kunt u niet in één keer betalen? Of wilt u in termijnen betalen?

Dit is iets anders dan kwijtschelding. Ga dan naar onze betalingsmogelijkheden.

Wilt u direct kwijtschelding aanvragen?

Via Mijn Sabewa kunt u direct kwijtschelding aanvragen.  

Wilt u uitgebreide informatie over kwijtschelding?

Kijkt u dan in de brochure kwijtschelding Sabewa Zeeland. Voor (verkorte) informatie op een specifieke vraag, klikt u op de vragenlijst hieronder.

Voor welke belastingen is kwijtschelding mogelijk?

Voor eigenaarslasten (onroerendezaakbelasting, watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd) is geen kwijtschelding mogelijk. Daarnaast beslist elke gemeente en het waterschap zelf over voor welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Hieronder een overzicht.

A.1. Voor de waterschapbelastingen van waterschap Scheldestromen is kwijtschelding mogelijk voor de volgende belastingen:

 • Zuiveringsheffing woningen
 • Verontreinigingsheffingen woningen
 • Watersysteemheffing Ingezetenen

A.2. Voor de gemeentelijke belastingen is, specifiek per gemeente, kwijtschelding mogelijk voor de volgende belastingen:

Borsele

 • Afvalstoffenheffing met uitzondering van grof tuinafval of het op aanvraag inzamelen van witgoed
 • Rioolheffing gebruikersdeel t/m 150 m3 – maximum van € 89,04

Goes

 • Afvalstoffenheffing
 • Diftar / ledigingen afval
 • Rioolheffing gebruik woningen

Hulst

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing

Kapelle

 • Rioolheffing gebruik woningen
 • Afvalstoffenheffing met uitzondering van een extra restafvalcontainer, het op aanvraag inzamelen van grof huishoudelijke afvalstoffen
 • Diftar:

            - 1 persoons huishouden max 10 ledigingen (€ 60,00)                                            
            - 1 persoonshuishouden inworp rest 30 liter max 80 ledigingen (€ 60,00)              
            - meerpersoonshuishouden max 13 ledigingen (€ 78,00)
            - meerpersoonshuishouden inworp rest 30 liter max 104 ledigingen (€ 78,00)

Reimerswaal

 • Rioolheffing gebruik woningen
 • Afvalstoffenheffing
 • Diftar:

- 1 persoons huishouden max 10 ledigingen € 80,00
- 1 persoonshuishouden inworp max 40 ledigingen € 80,00
- 2 persoons huishouden max 11 ledigingen € 88,00
- 2 persoonshuishouden inworp max 44 ledigingen € 88,00
- meerpersoonshuishouden max 13 ledigingen € 104,00
- meerpersoonshuishouden inworp max 52 ledigingen € 104,00

Sluis

 • Afvalstoffenheffing met uitzondering van perceel met vakantie- en recreatieve doeleinden
 • Rioolheffing met uitzondering van perceel met vakantie- en recreatieve doeleinden

Terneuzen

Afvalstoffenheffing

Tholen

 • Afvalstoffenheffing
 • Hondenbelasting voor de eerste hond kan kwijtschelding worden verleend
 • Rioolheffing gebruik woningen

Middelburg

 • Afvalstoffenheffing met uitzondering van een extra GFT- of restafvalcontainer
 • Rioolheffing gebruik woningen
 • Diftar ledigingen, aanbiedingen afval maximum bedrag van € 57,00

Schouwen Duiveland

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing gebruik woningen
 • Afval 1100 liter container
 • Diftar ledigingen, aanbiedingen afval maximum bedrag van € 86,84

Noord Beveland

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing gebruik woningen

Vlissingen

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing gebruik woningen

Veere

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing gebruik woningen
 • Diftar ledigingen aanbiedingen afval maximum bedrag van € 49,00

ZZP’ers

Ook ZZP’ers kunnen kwijtschelding van de privébelastingen aanvragen, met uitzondering van onroerendezaakbelasting eigenaar, watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd, extra afvalcontainer/grof huishoudelijk afval en hondenbelasting. Belastingen die geen verband houden met de uitoefening van uw beroep of bedrijf kunnen worden kwijtgescholden. Belastingen met een gemengd karakter (deels privé en deels zakelijk) kunnen mogelijk alleen worden kwijtgescholden bij een saneringsakkoord.

Voorbeeld: wanneer u als ZZP’er vanuit uw woning een bedrijf of beroep uitoefent, dan zijn de belastingaanslagen onroerendezaakbelasting (eigenaar) en rioolheffing (eigenaar) geen zuivere privébelasting.

Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding?

Als u de aanslagen gemeentelijke- en waterschapsbelasting niet kunt betalen, vraag dan kwijtschelding aan.
Heeft u de aanslag al betaald? Dan kunt u geen kwijtschelding meer aanvragen. Tenzij het nog geen drie maanden geleden is dat u betaald heeft.

Hoe en wanneer vraag ik kwijtschelding aan?

Hoe

U kunt kwijtschelding aanvragen door in te loggen op Mijn Sabewa  met uw DigiD. Als u zelf de kwijtschelding niet digitaal aan kunt vragen, u heeft geen DigiD of u wilt hier graag hulp bij hebben, dan kan een formulierenbrigade in uw gemeente u helpen. Klik op deze link om te kijken wie u in uw gemeente kan helpen.

Wanneer

Een aanvraag kwijtschelding kan gedaan worden tot maximaal drie belastingjaren gerekend vanaf moment waarop kwijtschelding wordt aangevraagd. De peildatum voor het bepalen van uw inkomen en vermogen, is de datum waarop u de kwijtschelding aanvraagt. Wij raden u aan om de aanvraag kwijtschelding zo snel mogelijk in te dienen.

Wat heb ik nodig

Als u kwijtschelding aanvraagt, moet u gelijk verschillende documenten meesturen. Klik hier om te kijken welke documenten u naar ons moet sturen.

Hoe beoordelen wij uw verzoek om kwijtschelding?

Wij beoordelen uw verzoek op basis van uw inkomen, uitgaven en vermogen. Sabewa Zeeland volgt hierbij het landelijk geldend kwijtscheldingsbeleid, zoals vastgesteld in de Uitvoeringsregeling, de Invorderingswet 1990 en de leidraad kwijtschelding Sabewa Zeeland.

Inkomen

Eerst wordt gekeken naar uw inkomen. Dit is uw salaris, uitkering, pensioen, alimentatie, studiefinanciering, inkomsten uit onderneming of overige inkomsten. Voor uw inkomen gelden landelijke normen. U kunt deze normen hier vinden. Welke norm voor u van toepassing is, hangt af van uw situatie. Ook wordt de norm aangepast als u kostendelers in huis heeft. Kostendelers zijn mensen die bij u in huis wonen (bijv. kinderen) die 27 jaar of ouder zijn, niet studeren en geen huur betalen.

Uitgaven

Om te kijken of u onder het normbedrag uitkomt, halen we van uw inkomen verschillende kosten af. Dit zijn onder andere een deel van de huur, een deel van de zorgpremie, een deel van de kosten kinderopvang en een deel van de kosten voor het levensonderhoud van uw kinderen. Als u een schuld aan de Rijksbelastingdienst aflost, halen we het bedrag dat u per maand aflost ook van uw inkomen af. Als het inkomen wat daarna overblijft onder de norm is, dan kan het zijn dat u uw aanslag niet hoeft te betalen. We kijken daarna ook nog naar het geld dat u op de bank heeft staan en of u een auto of ander voertuig met kenteken heeft.

Vermogen

Het saldo op alle (spaar)bankrekeningen telt mee als vermogen. Om uw vaste lasten te kunnen betalen en als reservering voor onvoorziene uitgaven, heeft u recht op het behoud van een deel van uw vermogen. Wij noemen dit de vermogensvrijstelling.

Met ingang van 1 januari 2023 is deze vermogensvrijstelling verruimd. U mag nu dus een hoger bedrag op uw (spaar)bankrekeningen hebben en komt dan mogelijk toch in aanmerking voor kwijtschelding. Mogelijk omdat dit ook afhankelijk is van uw inkomen, uitgaven en overige bezittingen.

Energietoeslag

De energietoeslag is een extra vergoeding voor de energiekosten in 2023. Heeft u energietoeslag ontvangen? Dan houden wij hier rekening mee wanneer u kwijtschelding aanvraagt. Het bedrag van €1.300,- rekenen wij niet als inkomen of vermogen. Ook niet als het bedrag nu nog op uw rekening staat. Dit betekent dat dit bedrag niet meetelt als u kwijtschelding van de gemeente- of  waterschapsbelasting wilt aanvragen.

Wanneer ontvang ik een uitspraak op mijn kwijtscheldingsverzoek?

U kunt binnen zes maanden een uitspraak van ons verwachten. Als wij nog meer documenten van u nodig hebben, zullen wij u eenmalig een brief sturen waarin wij vragen om deze documenten. U heeft dan twee weken de tijd deze documenten naar ons te mailen of op te sturen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitspraak op mijn verzoek?

Als u het niet eens bent met deze uitspraak, kunt u hiertegen binnen tien dagen in beroep gaan. Meer informatie hierover kunt u hier lezen. Is uw kwijtscheldingsverzoek (gedeeltelijk) afgewezen en is het bedrag dat u nog moet betalen voor u te groot om in één keer te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling afspreken. U kunt daarvoor mailen naar innen@sabewazeeland.nl of bellen naar telefoonnummer 088-9995800.

Hoe zit het met kwijtschelding als ik al een betalingsregeling heb afgesproken

Zodra uw kwijtscheldingsverzoek is ingediend, wordt de automatische incasso uitgezet door Sabewa Zeeland. Als u een betalingsregeling heeft afgesproken met Sabewa Zeeland, dient u dit zelf door te geven aan Sabewa Zeeland. Dit kunt per mail doen via innen@sabewazeeland.nl of bellen naar telefoonnummer 088-9995800.

Wanneer kom ik in aanmerking voor automatische kwijtschelding?

Als u in het voorgaande jaar gehele of gedeeltelijke kwijtschelding toegekend heeft gekregen en u tijdens deze aanvraag schriftelijk toestemming heeft gegeven, worden u gegevens voor de aanslagoplegging getoetst door Stichting Inlichtingenbureau.
Stichting Inlichtingenbureau toetst uw gegevens op inkomen, vermogen en de aanwezigheid van motorvoertuig(en).
Wanneer er geen belemmeringen zijn, ontvangt u een nul-aanslag voor de belastingsoorten waarvoor kwijtschelding mogelijk is. Wanneer er één of meerdere belemmeringen worden geconstateerd ontvangt u een brief van ons dat wij aanvullende documenten nodig hebben om te beoordelen of u niet alsnog in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Let op: de automatische toetsing is een momentopname. Hierdoor kan het zijn dat u jaren automatische kwijtschelding heeft ontvangen. Maar dat er, ondanks ongewijzigde (financiële) omstandigheden, toch een belemmering heeft plaatsgevonden. Wij raden u aan om de tekst in de brief van Sabewa Zeeland te volgen.